It's peak season on these family-friendly ski slopes

by